Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem rozgrywek jest Nowohucka Amatorska Liga Futsalu
1.2. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości minimum pięciu, które zdeklarowały grę w określonym klubie reprezentowanym przez osobę odpowiedzialną za nią, która jest Kapitanem i do niej należą prawa własności nazwy drużyny od momentu jej pierwszego zgłoszenia do rozgrywek do momentu przekazania tych praw na inną osobę, o czym Organizator musi zostać niezwłocznie poinformowany.
1.3. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę wpisaną w zgłoszeniu do rozgrywek jako Kapitan. Kapitan pełni następujące funkcje:
a) prawo do zgłaszania i wycofywania drużyny z rozgrywek w formie pisemnej
b) sprawy personalne (przyjęcia i zwolnienia z drużyny)
c) dopilnowanie wszystkich formalności.
d) odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu.
e) zobowiązany jest do brania udziału w ewentualnych zebraniach przed sezonem organizowanych przez organizatorów oraz znajomości niniejszego regulaminu.
1.4. Prawo do nazwy zespołu posiada osoba, która przy pierwszym zgłoszeniu drużyny oznaczona została jako Kierownik drużyny, a w przypadku braku takiej osoby Kapitan zespołu.
1.5. Drużyna musi rozpocząć mecz w składzie minimum trzyosobowym (w meczu maksymalnie 12 graczy, jeśli Kapitan rywali wyrazi zgodę to w drużynie rywala może wystąpić większa ilość zawodników).
1.6. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest do gry w czasie meczu w jednolitych strojach /koszulki/ ,oraz w odpowiednim obuwiu sportowym. Numery na koszulkach są obowiązkowe i muszą być czytelne. Zawodnikom bez numerów mogą nie zostać przypisane bramki i asysty. Jeśli na trzecim rozegranym przez siebie spotkaniu drużyna dalej będzie występować w niejednolitych strojach zostanie ukarana odjęciem dwóch punktów. W rozgrywkach Dywizji A w jednym meczu może występić w tylko jeden gracz w nieklubowej koszulce.
1.7. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami futsalu wydanymi i akceptowanymi przez PZPN. Zanim zaczną być składane uwagi do organizatorów i sędziów zawodnicy/kierownicy drużyn proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi zasadami dostępnymi na stronie internetowej PZPN.
1.8. Przed każdym meczem kierownik lub opiekun zespołu wypełnia protokół spotkania wpisując w nim CZYTELNIE imiona i nazwiska zawodników oraz numery zawodników występujących w spotkaniu. Jeżeli w drużynie występują bracia to w protokole muszą się koniecznie znaleźć ich imiona. W przypadku nieczytelnego uzupełnienia protokołu bramki asysty nie zostaną dodane do indywidualnych statystyk graczy
1.9. Protokół spotkania należy dostarczyć prowadzącemu rozgrywki minimum 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
1.10. Za jakiekolwiek błędne lub niezgodne z prawdą dane wpisane do protokołu odpowiada Kierownik/Kapitan zespołu.
1.11. Zawodnik występuje w meczu z takim samym numerem jakim został wpisany w protokole meczowym. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika żółtą kartką za niedopatrzenie w tej sprawie.
1.12. Kapitan drużyny powinien posiadać na rękawie widoczną opaskę.
1.13. Bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników.
1.14. Do sędziego zawodów zwraca się tylko Kapitan zespołu, odstępstwa od tej reguły mogą być karane żółtą kartką.
1.15. W razie nie przybycia na zawody sędziego mecz powinna prowadzić osoba neutralna. W pierwszej kolejności organizator lub osoba wskazana zgodnie przez oba zespoły.
1.16. Czas oczekiwania na drużynę to 5 minut od ustalonej godziny spotkania w terminarzu.
1.17. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie jest równoznaczne z walkowerem. Gdy na mecz nie stawią się obie ekipy wówczas obydwie zostają ukarane walkowerem. Ukarana w ten sposób drużyna traci również jeden punkt.
1.18. Niestawienie się drużyny na mecz 2 razy pod rząd lub 3 krotnie jest równoznaczne z wycofaniem zespołu z rozgrywek, bez zwrotu wpisowego. Wszystkie wyniki zostają utrzymane a przyszłe mecze zweryfikowane jako walkowery. Jeśli sytuacja będzie dotyczyła drużyny Dywizji A oznacza to automatyczną relegację do Dywizji B.
1.19. Organizator zapewnia szatnie oraz piłki. Ich liczba jest ograniczona i w przypadku ich zniszczenia lub zgubienia drużyny będą rozgrywać spotkania własnymi piłkami.
1.20. Obowiązkiem kapitana zespołu jest zgłaszanie sędziemu po każdej zdobytej przez Jego zespół bramce, kto przy niej asystował, jeśli bramka padła po wyraźnej asyście (decyzja czy była asysta należy do sędziego zawodów). W ostateczności uzupełnić statystyki można tuż po meczu. W przeciwnym wypadku bramki i asysty nie będą wliczane do indywidualnych statystyk.
1.21. Raz ustalony terminarz nie ulega żadnym zmianom na życzenie zespołów. Odstępstwem są sytuacje gdy dokładnie w tym samym dniu drużyna ma inne zawody rangi przynajmniej ogólnopolskiej, oraz sytuacje gdy obaj Kapitanowie drużyn, których mecz ma być przełożony (ale w ramach tej samej serii spotkań), potwierdzą organizatorowi, że mecz odbędzie się w innym w terminie wraz ze zgodą Kapitanów drużyn, które wyraziły chęć zamiany terminu. Wszystkie potwierdzenia muszą zostać dostarczone Organizatorowi co najmniej tydzień przed rozegraniem rzeczonych spotkań.
1.22. Wszystkie informacje dotyczące rozgrywek takie jak terminarze, miejsce rozgrywania spotkań, wyniki czy klasyfikacje będą się pojawiać na stronie www.nalffutsal.pl. Cześć informacji będzie również pojawiać się na fejsbukowym profilu Ligi. Tak w ogóle to jak już poświeciłeś swój cenny czas na czytanie regulaminu, by dobrać się organizatorowi do dupy, bo na pewno zrobił coś źle, to wbij na fanpejdża i daj lajka.
1.23. Wszyscy mają wyjebane ma to co pisze w regulaminie, bo nikt go kurwa nie czyta, więc mogę tu napisać największą bzdurę, a i tak nikt nie zwróci uwagi.
2. ZGŁOSZENIE ZESPOŁU DO ROZGRYWEK
2.1. Podstawą dopuszczenia zespołu do rozgrywek jest:
a) Pisemne zgłoszenie drużyny do rozgrywek wysłane na adres nalffutsal@gmail.com
b) Pisemne zgłoszenie zawodników (ilość do 20 graczy) wysłane na adres nalffutsal@gmail.com Listę zawodników z numerami, z którymi będą grać należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek. W przypadku nie dostarczenia listy zgłoszeniowej za takową uważa się wszystkich graczy wpisanych do protokołu pierwszego spotkania.
c) Dokonanie wpłaty z tytułu wpisowego (1900 zł dla obu Dywizji). Wpisowe można zapłacić w ratach po uzgodnieniu z Organizatorem. Nowe drużyny muszą wpłacić całość wpisowego przed rozpoczęciem rozgrywek.
d) Organizator NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KTÓRE WYNIKNĄ W TRAKCIE ROZGRYWEK.
e) Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia do rozgrywek bez podania przyczyny.
f) w lidze mogą grać rezerwy danego zespołu. W jednym tygodniu jeden gracz (oprócz bramkarza) może reprezentować jedynie albo pierwszą drużynę albo rezerwy. Pierwsza drużyna i rezerwa muszą mieć taką samą nazwę i mogą grać na tym samym poziomie ligowym. W przypadku posiadania drużyny rezerw limit uprawnionych zawodnik wynosi 30.
2.2. Do rozgrywek mogą zostać zgłoszeni wszyscy zawodnicy, bez względu na to czy grają w rozgrywkach ogólnopolskich i bez względu na to czy jest to futsal, piłka nożna, bierki czy qudditch.
2.3. Za szkody wyrządzone podczas rozgrywek koszty ponosi zespół, który szkodę wyrządził. W przypadku nie uregulowania problemu w terminie do 2 tygodni od tego zdarzenia zespół karany jest jednym ujemnym punktem.
3. KARY INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE
3.1. Za wystawienie do składu zawodnika nieuprawnionego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub zawieszenia, występującego pod obcym nazwiskiem lub nieuprawnionego do udziału w rozgrywkach z innych powodów nałożone zostaną następujące konsekwencje:
a) walkower dla zespołu (w rozmiarze 0-5) oraz punkt ujemny, ale wszystkie statystyki indywidualne zostają wliczone do klasyfikacji. Punkt ujemny nie zostanie uwzględniony jeśli w tylko w wyjątkowych okolicznościach, o których indywidualnie decyduje Organizator.
b) zawodnikowi dyskwalifikacja od 2 – 6 meczów a w przypadku powtórzenia się incydentu roczną bezwzględną dyskwalifikację biegnącą od dnia zakończenia rozgrywek. Kara jest dostosowywana indywidualnie, gdy w meczu wystąpi zawodnik pauzujący za kartki.
c) osobie odpowiedzialnej za wpisanie do protokołu bezwzględna dyskwalifikacja w rozgrywkach NALF, chyba, że zostanie udowodnione, że zawodnik zdyskwalifikowany został wpisany do protokołu na skutek błędnego zliczenia kartek lub dlatego, że drużyna przystępując do meczu wie o tej sytuacji i akceptuje walkower (wówczas względem zawodnika nie jest stosowany punkt 3.1.b)
3.2. W przypadku przyznania zespołowi zwycięstwa walkowerem zawodnikom tego zespołu wpisanym w protokół zalicza się je jako rozegrane zawody.
3.3. Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką.
a) pokazanie 3 żółtych kartek temu samemu zawodnikowi w różnych meczach powoduje automatyczne wykluczenie go w najbliższym meczu.
b) po kolejnych żółtych kartkach: piątej i każdej kolejnej po jednym meczu pauzy.
c) pokazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu 2 minuty. Jeśli zawodnik otrzyma czerwoną kartkę bezpośrednio, ale nie za brutalne zagranie (faul taktyczny, dotknięcie piłki poza polem karnym przez bramkarza, etc.) to zawodnik odsunięty jest od gry w 1 meczu. Faul klasyfikuje sędzia zawodów. Jeśli czerwona kartka otrzymana jest jako konsekwencja dwóch żółtych to one decydują o kolejnych reperkusjach, zgodnie z punktami 3.3.a) i 3.3.b)
d) Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna.
e) zawodnik ukaranego bezpośrednio czerwoną kartką za złośliwy lub bardzo brutalny faul oraz za niesportowe zachowanie pauzuje w co najmniej 2 meczach (maksymalnie 8). O długości kary decyduje Organizator. W przypadku recydywy lub wybitnie niesportowego zachowania zawodnik zostaje zdyskwalifikowany na czas nieokreślony.
f) jakikolwiek atak na osoby sędziego i Organizatora jest karany bezterminową dyskwalifikacją.
g) kary indywidualne są prolongowane na kolejne rozgrywki
3.4. Zawodnik ukarany czerwoną kartką musi opuścić ławkę rezerwowych, chyba, że poprosi sędziego by mógł pozostać na ławce rezerwowych. Jeśli taki zawodnik dopuści się przeszkadzania w prowadzeniu zawodów zostaje zawieszony na kolejne trzy mecze, a w przypadku nieopuszczenia hali Jego drużyna zostaje ukarana walkowerem i ujemnym punktem, a mecz zostaje przerwany.
3.5. Jeśli drużyna pauzuje w kolejce ligowej kara zawieszenia zawodnika lub innej osoby przesuwa się na następną kolejkę ligową w której drużyna występuje.
3.6. Obowiązuje kontynuacja kar za żółte i czerwone kartki we wszystkich częściach rozgrywek ligowych i Pucharowych. Oznacza to, że kartki z ligi i pucharu się sumują
3.7. Wszystkie sprawy związane z protestami składane są pisemnie (wysyłane na adres nalffutsal@gmail.com) w terminie 24 godzin od zakończenia zawodów. Wszelkie protesty-odwołania rozpatrują organizatorzy w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
3.8. Obowiązek ewidencji żółtych i czerwonych kartek zawodników występujących w rozgrywkach NALF spoczywa bezpośrednio na klubach. Informacje na temat tego, którzy gracze są zawieszeni mogą się pojawiać również na stronie Ligi
3.9. Na prośbę Kapitana lub z inicjatywy Organizatora może zostać zbadana trzeźwość graczy. Jeśli badanie będzie miało wynik pozytywny (minimum 0,5 promila) to gracz zostaje zawieszony do końca rozgrywek, a Jego klub ukarany dwoma ujemnymi punktami. Gra po spożyciu alkoholu (miedzy 0,2 a 0,5 promila) jest karana upomnieniem (po badaniu gracz nie może kontynuowac gry), a recydywa będzie karana jak gra w stanie nietrzeźwości. Odmowa przebadania trzeźwości traktowana jest jako wynik pozywtywny ze wszystkimi jego konsekwencjami.
3.10. Jeśli w meczu będzie konieczność grania w znacznikach to ten przywilej przysługuje drużynie, która stawiła się na meczu w mniej liczebnym składzie lub gra w niejednolitych strojach.

3.11. Na hali obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. W przypadku notorycznego (tzn. więcej niż raz) łamania tego punktu regulaminu drużyna będzie karana punktem ujemnym za każdy kolejny incydent
4. PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW
4.1. W barwach jednej drużyny może zagrać maksymalnie 18 zawodników w ciągu sezonu.
4.2. Zawodników można zgłaszać do dnia rozpoczęcia rozgrywek. Po tym terminie zgłoszenie każdego nowego zawodnika będzie się wiązało z opłatą w wysokości 20 zł, uiszczaną na konto Ligi przed wystąpieniem gracza. Po dwóch tygodniach od debiuty mecze w których wystąpił nowo zgłoszony zawodnik są weryfikowane jako walkowery jeśli nie zostanie uiszczona opłata. Jeśli nowy gracz był zgłaszany przed meczem Pucharu Ligi to opłata musi być uiszczona od razu i nie ma odstępstw od tej reguły.
4.3. Transfery z drużyny do drużyny w trakcie sezonu są dozwolone (ale nie róbcie mi tego kurwa, bo mi się skrypty na stronie posypią), ale zespół sprowadzający zawodnika musi uiścić opłatę w wysokości 50 zł przed przeprowadzeniem transferu na konto Ligi. Obowiązuje wówczas jeden mecz karencji.
4.4. Jeśli zgłoszony gracz nie wystąpi w żadnym ze spotkań to można Go wymienić na innego, co jest związane z opłatą w wysokości 20 zł.
5. SYSTEM ROZGRYWEK
5.1. W Nowohuckiej Amatorskiej Ligi Futsalu są dwie dywizje (ligi): Dywizja A (czyli I liga) oraz Dywizja B (czyli II liga).
5.2. W Dywizji A wystąpi po osiem drużyn. System rozgrywek to dwie rundy każdy z każdym. Z Dywizji A spadają dwa najgorsze zespoły, z Dywizji B awansują dwa najlepsze.
5.3.W Dywizji B w pierwszej rundzie  każdy zagra z każdym (w sumie każda drużyna zagra po 12 spotkań), a następnie po raz pierwszy w historii rozpoczniemy fazę play-off. Zwycięzca rundy zasadniczej awansuje bezpośrednio do Dywizji A bez konieczności gry w play-off (jeśli w trakcie rozgrywek nie rozegra 15 spotkań w lidze i Pucharze to zostanie Mu zwrócona proporcjonalna część wpisowego). Drużyny z miejsc 2. – 5. wystąpią w play-offach o awans wg klucza: 2. miejsce – 5. miejsce, 3. miejsce – 4. miejsce . Wygrani zagrają o awans, a przegrani o 5, miejsce. Pozostałe zespoły zagrają w play-offach o utrzymanie (na wypadek jeśli w przyszłym sezonie miałaby powstać Dywizja C) Runda play-off będzie wyglądała tak:

1 runda (13/14 czerwca 2023):

(1) 2. miejsce – 5. miejsce

(2) 3. miejsce – 4. miejsce

(3) 6. miejsce – 13. miejsce (wygrany utrzymuje się w lidze)

(4) 7. miejsce – 12. miejsce (wygrany utrzymuje się w lidze)

(5) 8. miejsce – 11. miejsce,

(6) 9. miejsce – 10. miejsce

2 runda (20/21 czerwca 2022)

wygrany meczu (1) – wygrany meczu (2) (mecz o 2. miejsce i o awans do Dywizji A)

przegrany meczu (1) – przegrany meczu (2) (mecz o 4. miejsce)

wygrany meczu (3) – wygrany meczu (4) (mecz o 6. miejsce)

wygrany meczu (5) – wygrany meczu (6) (mecz o 8. miejsce i utrzymanie)

przegrany meczu (5) – przegrany meczu (6) (mecz o 10. miejsce)

przegrany meczu (3) – przegrany meczu (4) (mecz o 12. miejsce)

W play-off będą mogli wystapić tylko Ci gracze, którzy rozegrali minimum 7 spotkan w (faza zasadnicza + mecze Pucharu Ligi). W przypadku remisu mecz wygrywa drużyna która zajęła wyższe miejsce w fazie zasadniczej.

5.4. Równolegle do rozgrywek ligowych będą rozgrywane spotkania Pucharu Ligi. Rozgrywki grupowe zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym i będą brać w nich udział wszystkie drużyny zgłoszone do rozgrywek ligowych. Jeśli liczba zespołów w cały rozgrywkach nie będzie potęgą liczby dwa to zostanie przeprowadzona runda wstępna. Mecze pierwszej rundy zostaną przeprowadzone w osobnym tygodniu, a mecz rundy wstępnej i oraz kolejnych rund będą przeprowadzone równolegle z rozgrywkami ligowymi (oznacza to konieczność rozegrania dwóch spotkań w jednym tygodniu)
5.5. W przypadku remisu w meczach fazy pucharowej jest przeprowadzany konkurs rzutów karnych w których każda drużyna wykona po 3 rzuty karne.
5.6. Reasumując w najgorszym wypadku każda z drużyn rozegra po 15 spotkań (19 w przypadku finalistów Pucharu Ligi)
5.7. Mecze Dywizji A i B oraz Pucharu Ligi będą rozgrywane na hali na os. Handlowym 4, w godzinach 20.00-23.00.
5.8. Dywizja A będzie rozgrywać mecze w tylko środy.
5.9. Dywizja B będzie rozgrywać swoje spotkania we wtorki i środy.
5.10. Rozgrywki Pucharu Ligi będą toczyły się również we wtorki i środy.
5.11. Czas trwania meczy to 2×20 minut z zatrzymywaniem w ostatniej minucie, jeśli wynik jest stykowy (remis lub prowadzenie jednej z drużyn jedną bramką). Gra na czas poprzez długie wznawiania gry jest karana żółtą kartką.
5.12. Wprowadza się faule kumulowane: po 5 faulu i każdym następnym rzut karny z 10 metrów.
5.13. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt za remis 1 pkt za przegraną 0 pkt
O wyższym miejscu w tabeli przy takiej samej ilości punktów decydują:
a) bilans bezpośrednich spotkań między zespołami (i nie bawimy się w żadne mecze domowe/wyjazdowe).
b) stosunek bramek między zainteresowanymi zespołami w całych rozgrywkach.
c) różnica bramek we wszystkich meczach
d) większa ilość strzelonych bramek.
e) losowanie
5.14. Jeśli taką samą ilość punktów zgromadzą trzy lub więcej drużyn wówczas o pozycji w tabeli będzie decydować mała tabela między zainteresowanymi zespołami.
5.15. Na koniec rozgrywek zostaną przyznane wyróżnienia pierwszym trzem drużynom w z Dywizji A, zespołom, które na boisku wywalczyły awans z Dywizji B i zdobywcy Pucharu Ligi. Indywidualne wyróżnienia zostaną przyznane najlepszym strzelcom, asystentom, bramkarzom i zawodnikom poszczególnych Lig.
5.16. Po każdej ligowej kolejce będzie wybierana piątka kolejki oraz zawodnik kolejki
5.17. Po ostatniej ligowej kolejce zostaną ogłoszone nominacje (nie więcej niż 5 bramkarzy) do nagrody dla najlepszego bramkarza. Każdy z kapitanów z zespołów z danego szczebla rozgrywkowej wskazuje trzech bramkarzy spośród nich w kolejności od najlepszego. Otrzymują oni za poszczególne miejsca 3, 2 oraz 1 punkt. Dodatkowe punkty bramkarze otrzymują za:
a) miejsce w piątce kolejki – 1 pkt
b) wyróżnienie w postaci gracza kolejki (nie sumowane z miejscem w piątce kolejki) – 3 pkt
c) Zwycięzcą zostaje gracz z największą liczbą punktów.
5.18. Po ostatniej kolejce ligowej zostanie ogłoszone głosowanie na MVP obu lig. Każdy z kapitanów z zespołów z danego szczebla rozgrywkowej wskazuje pięciu zawodników spośród wszystkich uczestników danego szczebla ligowego w kolejności od najlepszego. Nie można głosować na zawodników własnej drużyny. Otrzymują oni za poszczególne miejsca 5, 4, 3, 2 oraz 1 punkt. Dodatkowe punkty zawodnicy otrzymują za:
a) miejsce w piątce kolejki – 1 pkt
b) wyróżnienie w postaci gracza kolejki (nie sumowane z miejscem w piątce kolejki) – 3 pkt
c) za poszczególne miejsca w klasyfikacji kanadyjskiej na zakończenie rozgrywek: 1 miejsce – 15 pkt, 2 miejsce – 14 pkt itd.
5.19. Do klasyfikacji strzelców, asystentów i kanadyjskiej nie będą wliczane bramki i asysty zdobywane w Pucharze Ligi.
5.20. Organizator zastrzega sobie, że strona Ligi może zostać zaktualizowana do 24 godzin po zakończeniu spotkań. Opisy spotkań Dywizji A będą się pojawiać z reguły w czwartek, a Dywizji B w piątek. Skróty spotkań natomiast w weekend. Informacje o ewentualnych opóźnieniach będą się pojawiać na stronie.
5.21. Przystąpienie do rozgrywek oznacza akceptację tego regulaminu oraz jego znajomość przez Kapitana. Wszelkie zażalenia, które będą świadczyły o jego nieznajomości będą karane karą porządkową w wysokości 20 zł. Na jej zapłacenie zespół ma tydzień czasu. Po tym czasie kara jest anulowana, a zespołowi odebrany zostaje jeden punkt.
5.22. W przypadku jakichkolwiek sytuacji nie wyjaśnionych w regulaminie ostateczna decyzja należy do Organizatora.

5.23 Do meczu barażowego nie obowiązuje ewidencja żółtych kartek, a jedynie pauzy za kartki czerwone. Ewentualne pauzy żółte kartki są od razu przenoszone na kolejny sezon, a nie na mecz barażowy. W spotkaniu barażowym mogą wystąpić gracze, którzy w danym sezonie rozegrali przynajmniej pięć spotkań ligowych i pucharowych

 

Regulamin w bieżącym brzmieniu obowiązuje od 20 lutego 2023